دشت فاریاب/ خبری،سیاسی، اجتماعی، عاشقانه، تفریحی ای کسانی که اینقدر پشت سر من حرف میزنید... عاشقتونم که اینقدر درگیر منید... http://dashte-faryab.mihanblog.com 2020-08-02T11:12:31+01:00 text/html 2019-12-20T09:57:38+01:00 dashte-faryab.mihanblog.com یکی از اون ورا فروش آنلاین ماهی مرکب ( خساک) با قیمت باور نکردنی http://dashte-faryab.mihanblog.com/post/554 <div style="text-align: center;"><div><a href="https://sebad.ir/?p=960" target="" title="فروش آنلاین فروشگاه سبد"><img src="https://sebad.ir/wp-content/uploads/2019/12/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%DA%A9-1-200x200.jpg"></a></div><div><a href="https://sebad.ir/?p=960" target="" title="فروش آنلاین فروشگاه سبد">فروش آنلاین محصولات دریائی با قیمت استثنائی</a></div><div><br></div><div><br></div><div>فروشگاه آنلاین سبد با امکان ساخت فروشگاه رایگان و فرش محصولات بدون کار مزد در خدمت شماست</div><div><br></div><div>همین حالا فروشگاه خودتو رایگان بساز و بدون پرداخت کار مزد محصولاتت رو بفروش</div><div><br></div><div>https://sebad.ir</div></div> text/html 2019-07-14T18:43:38+01:00 dashte-faryab.mihanblog.com یکی از اون ورا آخرین اخبار بوشهر پرس http://dashte-faryab.mihanblog.com/post/553 <script src="http://feeds.feedburner.com/bushehrpress?format=sigpro" type="text/javascript"></script><noscript><p>Subscribe to RSS headline updates from: <a href="http://feeds.feedburner.com/bushehrpress"></a><br/>Powered by FeedBurner</p> </noscript> text/html 2017-12-23T17:02:50+01:00 dashte-faryab.mihanblog.com یکی از اون ورا چاره بی کسی من.... http://dashte-faryab.mihanblog.com/post/550 <div class="b" align="center" style="color: rgb(18, 18, 15); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div class="m1"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">پیش تو بسی از همه کس خوارترم من</p></div><div class="m2"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">زان روی که از جمله گرفتارترم من</p></div></div><div class="b" align="center" style="color: rgb(18, 18, 15); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div class="m1"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">روزی که نماند دگری بر سر کویت</p></div><div class="m2"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">دانی که ز اغیار وفادار ترم من</p></div></div><div class="b" align="center" style="color: rgb(18, 18, 15); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div class="m1"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">بر بی کسی من نگر و چارهٔ من کن</p></div><div class="m2"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">زان کز همه کس بی کس و بی‌یارترم من</p></div></div><div class="b" align="center" style="color: rgb(18, 18, 15); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div class="m1"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">بیداد کنی پیشه و چون از تو کنم داد</p></div><div class="m2"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">زارم بکشی کز که ستمکار ترم من</p></div></div><div class="b" align="center" style="color: rgb(18, 18, 15); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div class="m1"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">وحشی به طبیب من بیچاره که گوید</p></div><div class="m2"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">کامروز ز دیروز بسی زارترم من</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><br></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">وحشی بافقی</p></div></div> text/html 2017-07-03T01:43:27+01:00 dashte-faryab.mihanblog.com یکی از اون ورا تازه ترین مطالب تاور http://dashte-faryab.mihanblog.com/post/552 <!-- News by www.1abzar.com ---> <script type="text/javascript"  ="" src="http://tavor.ir/feed"></script><div id="abzar_114"></div><div style="display:none"><h3><a href="http://tavor.ir/feed">کد اخبار</a></h3></div> <!-- News by www.1abzar.com ---> text/html 2017-07-03T00:37:56+01:00 dashte-faryab.mihanblog.com یکی از اون ورا تازه ترین مطالب http://dashte-faryab.mihanblog.com/post/551 <script language="javascript" src="http://news.parseek.com/Javascript/?items=10&amp;type=ALL&amp;bullet=true&amp;source=true"></script>