دشت فاریاب/ خبری،سیاسی، اجتماعی، عاشقانه، تفریحی ای کسانی که اینقدر پشت سر من حرف میزنید... عاشقتونم که اینقدر درگیر منید... http://dashte-faryab.mihanblog.com 2018-09-23T17:27:38+01:00 text/html 2017-12-23T20:32:50+01:00 dashte-faryab.mihanblog.com یکی از اون ورا چاره بی کسی من.... http://dashte-faryab.mihanblog.com/post/550 <div class="b" align="center" style="color: rgb(18, 18, 15); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div class="m1"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">پیش تو بسی از همه کس خوارترم من</p></div><div class="m2"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">زان روی که از جمله گرفتارترم من</p></div></div><div class="b" align="center" style="color: rgb(18, 18, 15); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div class="m1"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">روزی که نماند دگری بر سر کویت</p></div><div class="m2"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">دانی که ز اغیار وفادار ترم من</p></div></div><div class="b" align="center" style="color: rgb(18, 18, 15); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div class="m1"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">بر بی کسی من نگر و چارهٔ من کن</p></div><div class="m2"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">زان کز همه کس بی کس و بی‌یارترم من</p></div></div><div class="b" align="center" style="color: rgb(18, 18, 15); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div class="m1"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">بیداد کنی پیشه و چون از تو کنم داد</p></div><div class="m2"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">زارم بکشی کز که ستمکار ترم من</p></div></div><div class="b" align="center" style="color: rgb(18, 18, 15); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div class="m1"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">وحشی به طبیب من بیچاره که گوید</p></div><div class="m2"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">کامروز ز دیروز بسی زارترم من</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><br></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;">وحشی بافقی</p></div></div> text/html 2017-07-03T06:13:27+01:00 dashte-faryab.mihanblog.com یکی از اون ورا تازه ترین مطالب تاور http://dashte-faryab.mihanblog.com/post/552 <!-- News by www.1abzar.com ---> <script type="text/javascript"  ="" src="http://tavor.ir/feed"></script><div id="abzar_114"></div><div style="display:none"><h3><a href="http://tavor.ir/feed">کد اخبار</a></h3></div> <!-- News by www.1abzar.com ---> text/html 2017-07-03T05:07:56+01:00 dashte-faryab.mihanblog.com یکی از اون ورا تازه ترین مطالب http://dashte-faryab.mihanblog.com/post/551 <script language="javascript" src="http://news.parseek.com/Javascript/?items=10&amp;type=ALL&amp;bullet=true&amp;source=true"></script> text/html 2017-06-22T06:30:20+01:00 dashte-faryab.mihanblog.com یکی از اون ورا نقاط مرموزی در جهان که سفر به آنها توصیه نمی شود http://dashte-faryab.mihanblog.com/post/549 <a href="http://tavor.ir/%DB%B1%DB%B4-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B5/" target="" title="گوشه های مرموز جهان">نقاط مرموزی در جهان وجود دارند که هرکسی می تواند به آن مکان ها مراجعه کند و تلاش کند تا با چشم خود دلیل رمز و راز آن منطقه را کشف کند. اما برای گردشگران بازدید از تمام این مناطق مرموز به دلایل خاصی که گاه آشکار و گاه مخفی است، منع شده است. در ادامه این مطلب با هم نگاهی میاندازیم به تعدادی از این نقاط مرموز جهان. با ما همراه باشید.</a> text/html 2017-01-28T12:39:50+01:00 dashte-faryab.mihanblog.com یکی از اون ورا همیطوری الکی http://dashte-faryab.mihanblog.com/post/548 <script src="http://shereno.com//./export.php?op=poemjava&amp;id=448783"></script>